احراز هویت حقیقی

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.