توجه: حتما شماره شبا ارسالی می بایست یکسان با شماره شبای شما هنگام پرداخت سفارش باشد.